Program studiów 2018

Program studiów będzie realizowany w trybie zaocznych, dwu semestralnych studiów podyplomowych – sobota/niedziela przeważnie od godz. 830 do 1630.
W programie przewidziano 351 godzin dydaktycznych, w tym 217 godzin zajęć praktycznych w formie ćwiczeń-ć, projektów-p, laboratoriów-l oraz 56 godzinne warsztaty menedżerskie prowadzone przez menadżerów znanych korporacji (Bosch, Philips, Indesit i innych), dotyczące 5S, TPM, SMED, lean leadership, push pull, KANBAN, chacku chacku, problem solving i innych zagadnień związanych z zarządzaniem produkcją.
Nazwa przedmiotu
Liczba godzin w/ć/p/l
Formy zaliczenia

Współczesne metody zarządzania produkcją

15/0
test lub sprawdzian

Organizacja i sterowanie produkcją

5/10
egzamin

Planowanie i budżetowanie produkcji

5/5
test lub sprawdzian

Projektowanie procesów produkcyjnych

10/5
egzamin

Projektowanie i optymalizacja stanowisk pracy w przedsiębiorstwie

10/5/5
test lub sprawdzian

Podstawy organizacji i zarządzania

10/0
test lub sprawdzian

Techniczne przygotowanie produkcji

5/5
zaliczenie prac realizowanych indywidualnie

Komputerowe wspomaganie produkcji

5/30
zaliczenie prac realizowanych indywidualnie

Podstawy badań operacyjnych

5/10
test lub sprawdzian

Systemy informacyjne zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym

5/10
egzamin

Bezpieczeństwo i higiena pracy

5/5
zaliczenie z wykładu

Ergonomia

5/5/5/5
zadania kontrolne

Gospodarka remontowo-naprawcza i utrzymanie ruchu (TPM)

5/5
zaliczenie prac realizowanych indywidualnie

Logistyka produkcji

5/5
zaliczenie prac projektowych/kolokwium pisemne

Normowanie pracy (metoda MTM)

5/10
test lub sprawdzian

Optymalizacja kosztów produkcji

5/5

zaliczenie projektów

Projektowanie przestrzeni produkcyjnej

5/5

zaliczenie prac projektowych/kolokwium pisemne

Statystyczna kontrola procesu

5/5

test lub sprawdzian

Zarządzanie jakością

5/5

zaliczenie prac projektowych/kolokwium pisemne

Zarządzanie środowiskowe

5/5

test lub sprawdzian

   Analityka biznesowa

5/5

test lub sprawdzian